0

No products in the cart

Avís legal admin-istrador 18 de setembre de 2023

Avís legal

1. EL PORTAL GERMÁN PERAIRE – HANDCRAFTED FINE FURNITURE
1.1 A través de GERMÁN PERAIRE – HANDCRAFTED FINE FURNITURE Germán Peraire accessible a través de l’adreça URL www.germanperaire.com es facilita als visitants i usuaris del mateix, (d’ara en endavant, els “Usuaris”), l’accés a una ampla gamma de productes, serveis i continguts (d’ara en endavant, “els Serveis”).
1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:
GERMÁN PERAIRE, treballador per compte propi  – persona física
Domicili social: Carrer Bruc 129, 08242 Manresa
Codi d’Identificació Fiscal número: 46352358K
Adreça de correu electrònic: info@germanperaire.com
 
2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
L’accés al Portal comporta la prèvia lectura y acseptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (d’ara en endavant, “les Condicions Generals”). Mitjançant l’accés i ús del Portal s’entendrà que l’Usuari manifiesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cada una de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal en el momento de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d’abstenir-se d’accedir al Portal i d’operar a través del mateix. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint-ne als Usuaris mitjançant els corresponents avisos en el Portal, per tal de que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.
La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vinguin a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals (d’ara en endavant, “les Condicions Particulars”). Els Usuaris hauran de llegir, així mateix, amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.
Com a Usuari, vostè declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, en el seu cas, per les Condicions Particulars que regulin l’ús d’un determinat Servei) i per utilitzar i, en el seu cas, contractar els Serveis que s’ofereixen en el Portal. L’Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i l’ús del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En el cas que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, excepte que les condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les condicions particulars.

3. CONTINGUT DEL PORTAL
3.1 L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel mateix fet de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualsevol altres dades i informacions incloses en el Portal apareixen en el mateix, únicament i exclusiva, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, y que en un moment donat poden incloure errors, imprecisions o no estar actualizades.
3.2 Germán Peraire es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés als mateixos. De la mateixa manera, Germán Peraire es reserva la facultat d’incorporar nous Serveis i continguts en el Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als Serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.
3.3 Germán Peraire informa a l’Usuari de que a través del Portal podrà accedir a productes i serveis ofertats per Germán Peraire.
 
4. LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES
Protecció de dades personals
Germán Peraire garanteix el cumpliment de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 Desembre i el Reglament Europeu 2016/680 del Parlament Europeu de 27 d’Abril). Aquesta llei té per objecte garantir i protegir, en el que respecta al tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentales de les persones físiques, i en especial del seu honor i intimitat personal i familiar.
En tot moment s’informarà, durant la recollida de les dades, de la finalitat del seu tractament i que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d’informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir en quant al seu tractament.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per cumplir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercir en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, dirigint un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identitat, Germán Peraire, Carrer Bruc 129, 08242 Manresa, info@germanperaire.com
L’usuari ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades implica que la informació reflectida en aquest avís s’ha llegit i acceptat expressament i que, en conseqüència, atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb la finalitat explicada.
Germán Peraire ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organizativa que s’exigeixen a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Per això s’han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori de les dades tenint en compte l’estat de la tecnologia.
Respecte a la cessió de dades personals a tercers, es comunica als usuaris que, amb caràcter general, les dades personals no seran cedides a terceres entitats, excepte en aquells supòsits que la cessió respongui al cumpliment d’una obligació legal o també en aquells casos on hi hagi una relació contractual d’encàrrec de tractament per a la prestació d’un determinat servei. En qualsevol cas, els usuaris han de saber que en cas de produir-se una cessió d’aquest tipus, únicament es portarà a terme quan s’hagi obtingut el consentiment exprés per part de l’usuari.
No obstant l’anterior, vostè consent expressament el tractament de les seves dades per què puguem remetre-li, per qualsevol mitjà, incloent mitjans telefònics i telemàtics (entre altres, per correu electrònic i sms), informació comercial de productes i serveis comercialitzats per Germán Peraire.